شعبه 2:

خیابان مطهری، تقاطع مفتح، خیابان جهانتاب، مجتمع خودرویی کاج

شعبه 1 :

نیاوران، کاشانک، نرسیده به آجودانیه، کوچه پوریا، مجتمع خودروئی کاج